Guru Parampare

1. Sri Hamsanamaka Paramatma 

2. Sri Chaturmukha Brahma 

3. Sri Sanaka Teertharu 

4. Sri Sanandana Teertharu 

5. Sri Sanatkumara Teertharu

6. Sri Sanatana Teertharu 

7. Sri Doorvasa Teertharu 

8. Sri Jnananidhi Teertharu 

9. Sri Garuda vahana Teertharu 

10. Sri Kaivalya Teertharu 

11. Sri Jnanesha Teertharu 

12. Sri ParaTeertharu 

13. Sri Satyaprajna Teertharu 

14. Sri Prajna Teertharu 

15. Sri Achyutaprekshacharyaru 

16. Sri Madhwacharyaru 


17. Sri Padmanabha Teertharu 

18. Sri Narahari Teertharu 

19. Sri Madhava Teertharu 

20. Sri Akshobhya Teertharu 

21. Sri Jayateertharu

22.  Shri Vidyadhiraja Teertharu 

23. Shri Kaveendra Teertharu 

24. Shri Vaageesha Teertharu 

25. Shri Ramachandra Teertharu 

26. Shri Vibudhendra Teertharu 

27. Shri Jitamitra Teertharu 

28.  Shri Raghunandana Teertharu 

29. Shri Surendra Teertharu 

30. Shri Vijayeendra Teertharu 

31. Sri Sudheendra Teertharu 

32. Sri Raghavendra Teertharu 33.  Sri Yogeendra Teertharu 

34. Sri Sooreendra Teertharu 

35.  Sri Sumateendra Teertharu 

36. Sri Upendra Teeertharu 

37. Sri Vadeendra Teertharu 

38. Sri Vasudhendra Teertharu 

39.  Sri Varadendra Teertharu 

40. Sri Dheerendra Teertharu 

41. Sri Bhuvanendra Teertharu 

42. Sri Subodhendra Teertharu 

43. Sri Sujanendra Teertaru 

44. Sri Sujnanendra Teertharu 

45. Sri Sudharmendra Teertharu 

46. Sri Sugunendra Teertharu 

47. Sri Suprajnendra Teertharu 

48. Sri Sukrutheendra Teertharu 49. Sri Susheelendra Teertharu 

50. Sri Suvrateendra Teertharu 

51. Sri Suyameendra Teertharu 

52. Sri Sujayeendra Teertharu 

53. Sri Sushameendra Teertharu 

54. Shri Suyateendra Teertharu 

55. Sri Subudhendra Teertharu – Present Pontiff